Peringatan Yang Ke-26 “Khaul KH. Sulaiman bin Ishaq